Smart Control or Equalizer 4.0

มีการนำปั๊มลมในโรงงาน Optimized เชื่อมต่อกัน ทำงานไม่แยกจากกัน ผลที่ได้รับคือ พลังงานสูญเสียเปล่าประโยชน์, Unload Energy และ Pressure Band ต่ำมาก นั้นหมายถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายจากเดิมลดลงทันที รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต้องเปลี่ยนอะไหล่ทุกวาระของปั๊มลม แต่ละเครื่องคุ้มค่าสูงสุดของการใช้งาน

IYARA ENGINEERING CO.,LTD.